Sinterklaas "Nut en Nocht".

Terug naar index.
November 2023.
 
Bij de vrouwenvereniging „Nut en Nocht” werd door de secretaresse nauwgezet bijgehouden wat er allemaal gebeurde in de vereniging. Het was bijna traditie dat er van de bazar en Sinterklaasfeest een verslag op rijm werd gemaakt.
 
Sinterklaezejoun 1958.
 
 
 
‘t Is Sinterklaezefeest bij nut en nocht.
De frouljeu sjonge dat ’t hwat docht.
Fan ’t moantsje dat troch de beammen skynt.
En ’t boartersguat dat men yn ’t skoentsje fynt.
Fan stoomboat en ’t hynder dat stiet op it dek.
En Pieter it feintsje dy ‘t sjouwt mei de sek.
As ‘t sjongen dan dien is, men wit hast net mear.
Dan stiet der in koerfol mei pakjes wol klear.
De nammen der op, Mefrou dielt se út.
In great of in lyts pak, it hindert gjin sprút.
En elk is nyskjirrig, hwat sit der wol yn?
De Sint dy seit neat, mar gnysket hwat fyn.
O ljeave sei, sjuch hwat der komt foar it ljocht.
Hwat hat Sinterklaes ús fan it jier wer bitocht.
Sjippe, rûkersguod, en letters sa fijn.
In warkôging der bij, “Tink om ‘e lijn”.
Ek bûsdoeken bin der, by ‘t buske soms fol.
Gou efkes sjen, mar mien dat it iepen no wol?
En skaeltsjes, it iene oan diggels wol stom.
Mar Mine naait út, en komt mei in nijen hwerom.
In parraplu fan stofdoeken is der ek nog bij.
Sjuch Klaske, dy is joun foar dy.
Ek wier der in pop mei in houtene kop.
It pompier hwer ‘t der ynsiet. Martha stie der op.
En in fers dat der by wier, mar minsken noch ta.
Men soe sizze, hoe soe de âld man it dochs ha?
Sa waerd it mei elk fan ús hwer efkes prebearre.
Yn ’t skoft waerden we op sûkelarje traktearre.
Dy ’t dat net hawwe mocht, seag wol hwat pip.
Ha lykwols mar gjin noed, dy krige thé fan Ane Sip.
En in lekker hapke koe sa’n joun net forgetten.
Dat hiene Ym en frou Bouma tegearre bisletten.
’t Sil foar elk nei ik tink wol in moaije joun west ha.
Mar no froulje gean ‘w op ús krystjountsje wer ta.
De ynwindige minske, der bin we samar âf.
Dêrfoar soargje dan Tsjitske – Sip en Mefrou.
En dat de Sint ús noch faek ris san feestjountsje lit.
Is de winsk fan ’t bistjûr, dat efter de tafel hjir sit.
 
G. Wieringa-Hiemstra.