Start kleuterschool.

 
Februari 2020
 
Start Kleuterschool in maart 1960
 
Eerste plannen voor een kleuterschool werden al in 1954 door Plaatselijk Belang ingediend. Omdat de kosten voor een nieuw huis voor de hoofdmeester even duur zouden zijn als nieuwbouw van een kleuterschool werd besloten om het oude meesterhuis te verbouwen tot kleuterschool, zodat deze naast de lagere school kwam. Nadat meester en juf Kunnen in mei 1956 in de nieuwe woning waren getrokken kwam het schoolhuis vrij, echter het zou nog een hele tijd duren voordat er genoeg kleuters waren ingeschreven. Vooral de Kleuteronderwijswet, die in 1956 van kracht werd, zorgde ervoor dat het vereiste aantal kleuters tussen 4 en 5½ jaar niet werd gehaald. Toch liet men het er niet bij zitten.  Op 17 maart 1959 werd een algemene vergadering in het café gehouden om tot concrete plannen te komen. Die avond werd de Stichting Keuterschool Ried opgericht en een bestuur samengesteld. Tijdens de schoolreünie op 28 september 2019 vertelde Eelke v.d. Ploeg dat op deze vergadering een verloting werd gehouden om geld in te zamelen voor de nieuwe kleuterschool. Men kon een lootje trekken en het nummer dat erop stond moest men dan betalen. Dus trok je nummer 325 dan betaalde je 3,25 gulden. Naderhand werd de andere helft van de lootjes getrokken  voor de prijzen. Hierbij won Anne Eekes v.d. Ploeg de hoofdprijs: een mooi herenhorloge. De prijs die hij ervoor betaald had? 1 cent! Het horloge is nog steeds in goede staat, zoon Eelke draagt het nog regelmatig.
 
Volgende stap was een deur aan deur actie in Boer en Dongjum om de norm van 20 kleuters te halen, wat lukte. De voorbereidingen konden beginnen. Meubilair en speelgoed werden gekocht en er kwam een advertentie in de krant voor een hoofdleidster. Tot de officiële start mochten de kleuters alvast op de eerste donderdag van de maand ’s middags een uurtje naar de kleuterschool.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nieuwe kleuterschool in de voormalige woning van de hoofdmeester        en het nieuwe huis van meester en juf Kunnen.
Op dinsdag 1 maart 1960 was het dan zover, de kleuters hadden hun eerste schooldag bij juf Aukje de Groot. Op vrijdag 11 maart vond de officiële opening van de Bijzondere Neutrale Kleuterschool Ried plaats. Nadat genodigden en kleuters zich in het dorpscafé hadden verzameld, ging het in optocht naar de school.
Daar overhandigden de kleuters Willie Hiemstra en Albert Wiersma de sleutel aan mej. T. Wartena, inspectrice van het kleuteronderwijs, die de officiële opening verrichtte. Achter de kleuters staan juf de Groot en Joop Fokkema.
 
 
 
 
Het voltallige kleuterschoolbestuur met burge-meester en wethouders tijdens de opening: Marten Andringa, Durk Scheen, burgemeester Hempenius, Joop Fokkema, Betsy van der Ploeg - de Groot, een wethouder, Zus Uildriks - Tilstra, een wethouder en mevr. Hempenius.
 
 
In de eerste week werd gestart met 20 kleuters, de week erop kwamen er al 27 kinderen naar de kleuterschool. Net als de lagere school gingen de kleuters op zaterdagmorgen ook nog naar school.
De tuin rond de school was inmiddels ingericht als speelterrein. Aan de achterkant was een grote zandbak gekomen met een gemetseld muurtje eromheen, langs de sloot een hekwerk en op het grasveld stond een groot klimrek. Het kolenhok, dat niet meer in gebruik was omdat de school inmiddels over oliekachels beschikte, kreeg een buitendeur en werd omgebouwd tot berghok voor het buitenspeelgoed.
 
 
De eerste juf aan de nieuwe kleuterschool was Aukje de Groot. Zij kwam van St. Anne en was bij Ulbe en Mintsje Stienstra in de kost. Juf de Groot met de kleuters van het eerste uur:
 
Achter: Luitzen Kooistra(B), Jan Plantinga, Marjan Uildriks, onb., onb.
 
Tweede rij: Jeltje Hiemstra, Jantje Dijkstra, Baukje Hofman (D), Ant Lettinga(D), Maartje Kooistra(D), Joukje Ytsma(KA), Ale van der Ploeg, onb., Jan Miedema
 
Derde rij: Piet Buwalda(D), Johannes Scheen, onb. Albert Wiersma, Janke Visser, Hinke?(D), Eke Bonnema(KA), Willie Hiemstra (D), Jetty Draaisma
 
Voor: Cobie Gjaltema, Sjoukje v.d. Ploeg, Beert Smit (D), Marten Ploegsma, Dieuwke Fokkema, Folkert de Groot(B), Roelie Wiersma
 
Helaas zijn niet alle namen bij ons bekend. Wie kan ons aan de ontbrekende namen helpen?
 
 
 
Stichting Oud Ried