Handenarbeidvereniging 70 jr.

Terug naar index.
 Maart 2024
 
 
Handenarbeidvereniging 70 jaar.
 
 
 
De Handenarbeid vereniging - opgericht in 1953 door Marten Andringa - startte destijds bij baas Vermeer, die een gedeelte van zijn werkplaats beschikbaar stelde. Daarna is een tijdje gebruik gemaakt van het leegstaande ‘Langhûs’. Dit was onbewoonbaar verklaard en diende te worden afgebroken. De vereniging ging op zoek naar een geschikte ruimte met licht en warmte en vond die in het voormalige schoolhuis, dat verbouwd werd tot kleuterschool. De gemeente verleende alle medewerking om op de bovenverdieping een lokaal in te richten. Vanaf 1957 is dit het onderkomen van de ‘Nifelclub’.
 
 
 
Marten Andringa helpt bij de jongste jongens, Marten Ploegsma, Johannes Scheen, Ale v/d Ploeg en Jaap Hibma. De tafel waarop ze werken was een omgekeerde kaasbak afkomstig uit de oude zuivelfabriek.
In de Leeuwarder Courant van 29 April 1954 kwamen wij het volgende artikel tegen:
 
 
 
Jeugd leert knutselen in oude wagenmakerij.
 
 
De jeugd in Ried heeft er maar bij geboft dat indertijd de heer M. Andringa, afkomstig van Wartena, in het dorp is komen wonen. Hij heeft veel met kinderen op en toen hij dan ook zag, dat de jongens en meisjes hun vrije tijd eigenlijk verslenterden en niet bepaald nuttig besteedden nam hij het initiatief tot het stichten van een handwerkclub. Verstand had hij er aanvankelijk niet van, doch hij stak zijn licht eens hier en daarop, sprak met de burgemeester van Franekeradeel en kreeg de toezegging dat de gemeente zonodig financiële bijstand zou verlenen. De dorpelingen bleven ook niet achter en ongeveer 100 gezinnen die in Ried wonen brachten bijna ƒ 100 bij elkaar voor materiaal en gereedschap. Iedereen zag er het belang van in, dat de kinderen op gezette tijden eens van de straat werden gehaald en leerden belangstelling te krijgen voor knutselwerk en andere liefhebberijen. De medewerking van Ried was dus verzekerd. Twee heren en vijf dames gingen de heer Andringa bij zijn taak assisteren. Zij kregen de beschikking over een oude wagenmakerij en daar is dan voorlopig het werklokaal ondergebracht.
Het werk begon in December en gisteravond was het dan zover, dat de jongens en meisjes, bijna een veertigtal, voor ouders en belangstellenden een miniatuurtentoonstelling hadden ingericht. Daar was dan uitgestald wat de clubjes van acht- tot tienjarigen en de ouderen tot vijftien jaar hadden gewrocht. Nog nooit had de jeugd in ried aan knutselwerk gedaan, maar hier toonde zij, dat men al doende leert. Er waren o.a. voorbeelden van hout-, leer- en viltbewerking, van draadvormen, kalenders, knipwerk en een radiotoestel in wording. De ouderen krijgen zelfs les in de elektrotechniek, zij het natuurlijk zeer elementair. De jongens en meisjes bleken uitermate enthousiast te zijn en het doel van de initiatiefnemer en de andere leiders en leidsters, het moreel van de jeugd te verbeteren, zal zeker geen phrase blijken te zijn.
 
Daar de zomer op komst is, wordt het winterwerk tijdelijk gestaakt, want de sport zal nu – daar zijn andere verenigingen voor – aan trek komen. Toch wordt het contact met de jeugd stevig onderhouden. Er staat heel wat op het programma, zoals tochtjes maken, roeien en zwemmen leren.
    De leiders hebben nog vele plannen, doch die komen langzamerhand aan bod. Alles moet nog groeien en dat komt vanzelf, want de geestdrift is er bij oud en jong en meer is er voor het verzekeren van het welslagen niet nodig.
 
 
Vandaag de dag zijn er nog ongeveer 25 jongens en meisjes op dinsdag- en donderdagavond aan het knutselen in hun onderkomen op de bovenverdieping van de voormalige kleuterschool. Op zaterdag 30 maart wordt er weer een tentoonstelling van hun gemaakte spullen georganiseerd in dorpshuis “De Rede”. Openingstijden 11.00 – 16.00 uur.
Later in het jaar wordt er nog extra aandacht besteed aan het 70 jarig jubileum.
 
 
 
Stichting Oud Ried.