126. lagereschool 1967.

Boven: Meester Kunnen, Jappie Travaille, meester Sietse Hiemstra.
2e rij: Jantje Dijkstra, Dieuwke Fokkema, juf Metje v Zandbergen,
Willemien Eding, Abe Stienstra, Sjoukje v/d Ploeg.
3e rij: Haaije Andringa, Marten Ploegsma, Griet Meijer, Jettie
Draaisma, Kees Hibma, Bettie Travaille, Joke Eding.
4e rij: Hilde Stienstra, Henk Sloots, Joute Bouma, Arnold Draaisma,
Nienke Stienstra, Anna-Reintje Posset, Geke ten Hoeve, Anneke
Siderius, Geke Oberman, Pier Scheen.
Voor: Arjen Bouma, Sikke Visser, Wim Groen, Griet Scheen, Corry
Ten Hoeve, Nienke Uldriks, Louise Draaisma, Richtje Miedema,
Fetje Bouma, Cor v/d Ploeg.

Comments

Add a comment

No comments yet. Be the first to comment!

  •  

Photo info

Popular tags