118. Lagereschool 1963-64.

Boven: Johannes Scheen, Ale v/d Ploeg, Jaap Hibma, Kees H Meijer,
Jappie Travaille, Daan Groen, Froukje v/d Duim, Jantje Dijkstra.
2e rij: Meester Zonneveld, Marjan Uldriks, … Ytsma, Jannie
Draaisma, Jeltje Hiemstra, Gerrie Andringa, Atje Boomsma, .. Ytsma,
Anna v/d Duim, Tjeerdje Hibma, Ankie Pekel, meester Kunnen.
3e rij: Roelie Wiersma, Janke Visser met Anna Reintje Posset,
Sjoukje v/d Ploeg, Hiltje Bergsma, Jettie Draaisma, Haaije Andringa,
Willie Wiersma, Eke Bonnema, Dieuwke Fokkema, … Ytsma,
Coby Gjaltema, Griet Meijer, Albert Wiersma.
Voor: Bettie Travaille, Joke Eding, Grietje Gjaltema, Willemien
Eding, Pier Scheen, Kees Hibma, Arnold Draaisma, onbekend,
Marten Ploegsma, onbekend, Abe Stienstra.

Comments

Add a comment

No comments yet. Be the first to comment!

  •  

Photo info

Popular tags