116. Lagereschool 1963 Schoolreisje.

Boven: Eelke v/d Ploeg, Piet de Kroon, Ankie Pekel, Foekje v/d
Woude.
2e rij: Jan Eding, Boele Ytsma, Anneke v/d Ploeg.
3e rij: Bart v Zandbergen, meester Kunnen, Nel Meijer, Daan Groen,
Anneke v/d Duim, Tietsje Ytsma, Tjeerdje Hibma, Tineke Smeding.
4e rij: Froukje v/d Duim, Gerrie Andringa, Melle Smeding, Jannie
Draaisma, Lolkje Meijer, Kees Meijer, meester Zonneveld.
Voor: Jaap Hibma.

Comments

Add a comment

No comments yet. Be the first to comment!

  •  

Photo info

Popular tags