114. Lagereschool 1960 Schoolreisje.

Achter: Nellie Meijer,Sijke Fokkema, in ton busschauffeur,
Meester Auke Kunnen,juf Rieke Kunnen, Hein Dijkstra.

Midden: Roelie Wiersma, Jantje Dijkstra, Melle Smeding, Anne v/d
Duim, Ale v/d Ploeg, Ietsje Ytsma, Tietsje Ytsma, Jeltje Hiemstra,
Jappie Travaille, Janke Visser, Jaap Hibma.

Tussen rij: Atje Boomsma, Froukje v/d Duim, Marten Ploegstra.

Voor: Meester Zonneveld, Kees (Haaije) Meijer, Tjeerdje Hibma,
Ludy de Goede, Marjan Uldriks, Johannes Scheen, Jannie Draaaisma,
Gerrie Andringa, Daan Groen.

Comments

Add a comment

No comments yet. Be the first to comment!

  •  

Photo info

Popular tags