106. Schoolreisje Appelscha. 1962

Boven: Meester Zonneveld, juf Kunnen, meester Kunnen, Nel Meijer
Sijke Fokkema, juf Metsje v. Zandbergen, Hein Dijkstra.
2e rij: Albert Wiersma, onb., Marjan Uldriks, Roely Wiersma, Kees
Meijer, onb., Marten Ploegstra, Froukje v/d Duim, tjeerdje Hibma.
3e rij: Jantsje Dijkstra, Jaap Hibma, DieuwkeFokkema, aane v/d
Duim, onb., onb., Jeltje Hiemstra, johannes Scheen, Gerrie Andringa,
Jannie Draaisma
Voor: Eke bonnema, Atsje Boomsma, Janke Visser, JoukjeYtsma(?),
…. Ytsma, ….Ytsma, Willemien Eding, Ale v/d Ploeg, Jan Miedema.

Comments

Add a comment

No comments yet. Be the first to comment!

  •  

Photo info

Popular tags