Belslydzjen 1954.

Januari 2022.
In dit filmpje ziet U beelden van de Draverij met paard en arreslee op 6 februari 1954. De beelden zijn van slechte kwaliteit, maar we willen ze toch tonen. Mochten er nog mensen zijn dit van deze wedstrijd fotomateriaal in hun bezit hebben en die dat met ons willen delen, neem dan contacht met ons op.
Grote draverij met paard en arreslee.
 
In 2017 hebben we al eens een artikelgewijd aan het “belslydzjen” in Ried, in de eerste helft van de vorige eeuw heeft dit een vijftal malen plaatsgevonden op de vaart
 
Het begon op initiatief van de heren B. en W. Roorda te Klooster Anjum buiten de “IJsclub Ried” om op 7 februari 1917.
 
De organisatie werd later door de IJsclub overgenomen en die konden dit spektakel in 1927, 1929, 1947 en 1954 nogmaals organiseren.
 
Over deze laatste “belslydjeijerij” vonden wij in ons archief het volgend wedstrijdverslag uit de Franeker Courant van 9 februari 1954
 
 
 
IJsclub Ried
 
Bij genoegzame deelname
 
Grote draverij met paard
 
en arreslee
 
 
 
(Ongeregistreerde paarden)
 
 
 
Op zaterdag 6 februari.
 
Prijzen: luxe voorwerpen,
 
Extra prijs voor het schoonste geheel.
 
 
 
Aanvang ’s midd. 1.30 uur. Aangifte bij K.Pekel, telef.
 
K 5171-222, tot Vrijdagavond 9 u. IJs en weder dienende.
 
 
Op de foto Anne. C Meijer met zijn vrouw Ym Meijer-Spoelstra in fries kostuum tijdens de wedstrijd van 19 februari 1947. (Er is geen fotomateriaal van 1954 bekend)
 
 
In great IIsfeest
 
Belleslydjeijen to Ried
 
 
 
Kaem ien fan de bistjûrsleden fan ‘e iisklub op “e” soos” dermei op ’t aljemint of hienen de bistjûrsleden it al ris earder yn harren omgean litten, wy witte it net, mar in belleslydjeijerij moast der Sneontomiddei hâlden wurde. Sit soks ienris yn ‘e hollen, dan wurdt der ek mei fûle krêften oanpakt en de Tongersdeitojoun daliks al kamen in stikmannich minsken by Pekel byinoar. Hja tekenden de list fan oandielhâlders, hokker list noch oanfold wurde soe mei inkele nammen fan harren dy’t ûntbrieken. Fierder waerden doe ûnder lieding fan foarsitter S. v. Wijk ûnderskate punten oansnien: Der soe permisje frege wurden oan ‘e eigeners fan ‘e lannen om dy lannen foar it folk ôf to sluten. Der moast polysje-tasicht wêze en dus oanfrege wurde. In prizenkommisje waerd foarme, oer de feestlike priisútdieling waerd sprutsen en fierder kaem it praet op de ynliz fan de riders, de banen, de helpers, de jury foar it moaiste gehiel, de flaggen, de publisiteit, de musyk, ja hwat al net mear. In lange wurklist, mar mei greate ienridigens kaem mer der troch en doe wie it wachtsjen op it oanjaen fan ‘e dielnimmers en op ’t waer!
 
Sneontomiddei: Breed-út waeiden de flaggen op ‘e baen, de tsjerketoer en by Pekel. Moai winterwaer mei it sintsje der by en al in great tal minsken op en by it iis fan de Rie, doe’t de kommisje ûnder it blazen fan in fleurige mars fan “Lyts Bigjin” it Leechje oerstiek. Dat tal minsken waerd hoe langer hoe greater: hagen folk stienen op ’t lêst oan beide kanten fan ‘e banen en hoefolle stienen net op ‘e brêge! Rigen fan auto’s oan beide kanten fan ‘e dyk biwiisden dat der ek folle frjemden wienen. Om it tal to skatten, fâlt net mei, mar der sille neffens guon hjir sa’n 3 à 4 tûzen minsken west hawwe.
 
Der waerd doe bigongen. Elts hie syn eigen wurk. De kaertsjeforkeapers hienen ‘t wol slim drok. Spitich, dat der net in bisletten iisbaen is, in goede kontrôle wie nou hast net ta te passen. Eigentlik moat dat ek net nedich wêze: elts heart nou ienkear in kaertsje to nimmen.
 
Op ‘e earste list stienen de folgende dielnimmers: 1. G. Wijngaarden, Easterbierrum; 2. J. Bootsma, Hinnaerd; 3. E. Siderius, Menaem; 4. R. v. d. Wal, Doanjum; 5. N. Leijendekker, Doanjum; 6. A. Hibma, Mullum; 7. N. Leijendekker, Doanjum; 8. P. Siderius, Menaem; 9. Bos, Easterlittens; 10. G. de Jong, Nijebildsyl; 11. Dr. Klein Wassink, Rie; 12. S. Meijer, Rie; 13. J. Tol, Kimswerd; 14. Sj. De Vries, Bitgum; 15. E Siderius, Menaem; 16. W. de Vries, Bitgum; 17. J. Hiemstra, Kleaster-Anjum; 18. P. Siderius, Menaem; 19. Joh. Kramer, Minnertsgea; 20. J. Tol, Kimswerd; 21. E. Siderius, Menaem; 22. J. Wiersma, Sweins; 23. J. Bootsma, Hinnaerd; 24. A. v. d. Ploeg, Rie.
 
De earste omloop hie einliks hwat hurder forrinne moatten, mar it moat earst wer what leare. Foar in oare kear hat de kommisje hjir al hwat op foun, as wy goed ynlochte binne! Soks is it wurk!
 
Op ‘e 2e list kamen tsjin inoar út: Nû 2 tsjin4, 6 tsjin 8, 10 tsjin 12, 13 tsjin 16, 17 tsjin 20 en 21 tsjin 23. Nû. 20 moast trije ritten dwaen om 17 fan ‘e kaert” to krijen. Op ‘e trêdde list moast 2 tsjin 6, 10 tsjin 13 en 20 tsjin 23. Op de fjirde list koenen pleatst wurde de nûmmers 2, 10 en 23. Nû. 2 Diamant B fan Bootsma skrepte ta en woun ek ien rit, mar Adolf fan De Jong wie him op it lêst dochs de baes.  Om priis en preemje kamen doe dus tsjin inoar út de nûmmers 10 en 23. Ek hjirfoar wienen trije ritten nedich, hwêrfan Adolf der twa woun. De earste priis binnen!
 
Tusken de draverijen troch waerd troch in jury, bisteande út boargemaster Steenhuisen, gemeentesekretaris Kuiper en frou Ennema, de ekstra priis takend oan dy kombinaesje fan slide en hynder dy’t der doe it moaiste útseach. De hear Hibma fan Mullum woun dy (hynder Ofida).
 
De hear S. v. Wijk hie’t wakker drok mei omroppen, mar der koe dochs ek geniete wurde fan Schotanus’ plate-musyk. In draverij dy’t der pûrbest ynfallen is en dy’t organisatoarysk ek goed op poaten stie!
 
De jouns binne yn ‘e seal fan Pekel de prizen oerlange. Dêr wie in fleurige stimming, sa’t dy yn ‘e Riester seal wêze kin. Foarsitter Van Wijk koe op it toniel, hwer’t de kommisje siet, ek de Boargemaster en Sekretaris forwolkomje, dy’t ek de jouns fan harren bilangstelling blyk joegen.
 
“Dit is de 5e belleslydjeijerij west” sa sei de hear Van Wijk, “dy’t hjir to Rie hâlden is. Wy meije tankber wêze foar itjinge folle minsken dêrta bydroegen hawwe. It wie in echt doarpsfeest, yn greate ienriedigens fierd.”
 
Boargemaster Steenhuisen spriek syn biwûndering út foar de bêste organisaesje en winske Rie ta, dat de ienridigens bistean bliuwe mocht.
 
De hear D. de Boer spriek in wurd ta de jongerein. “De bistjûrsleden fan de iisklub wurde âld, sa fier is ‘t hinne", sa sei er. Der moat einliks ek ris hwat jong bloed yn."
 
De hear Bootsma fan Hinnaard sei noch inkele wurden út namme fan alle dielnimmers: "Ik haw in priis woun, mar al hie ‘k dy net woun, dan kaem ‘k dochs wer. It hat in moaije middei west".
 
In moaie medalje wie skonken troch de „Noord-Nederlandse Kunstmest Fabrieken”, hwer’t men tige mei ynnommen wie.
 
It wie al hiel let, doe’t de langst-bliuwenden foar ’t lêst in rountsje.
 
 
Arresleeën in Ried.
 
 
 
Aan de “belslydjeijereij” in Ried
 
Namen 24 bespannen arrensleeën deel.
 
Er waren drie à vierduizend toeschouwers.
 
De uitslag was:
 
1.Adolf van G. de Jong, Nijebildtzijl;
 
2.  Alie B. van J. Bootsma, Hennaard;
 
3.Diamant B, van dezelfde;
 
4. Addia, van J.Tol , Kimswerd;
 
5. Spaansche Schone, van J. Tol;
 
6. Ofida, van A. Hibma Midlum;
 
Schoonste geheel: Ofida.