Sluiting Postagentschap 1989.
Stichting Oud Ried.

Eind 1998 zijn een groepje enthousiaste mensen begonnen met het uitzoeken van de geschiedenis van het dorp Ried. Het doel van onze stichting is het archiveren en in kaart brengen van alles wat met Ried te maken heeft. Tevens houden wij regelmatig tentoonstellingen, lezingen en dia- en filmvoorstellingen in ons dorpshuis. Wij zijn dus altijd op zoek naar personen die ons verder kunnen helpen met o.a. foto’s krantenknipsels, anekdotes, landkaarten, prentbriefkaarten (ansichtkaarten) en alle andere voorwerpen die betrekking hebben op het dorp RIED. Ook informatie over de zuivelfabriek, het tichelwerk, de gasfabriek, school, kerk, de kleine middenstanders en het agrarische leven uit ons dorp zijn van harte welkom. U begrijpt, wij zijn op zoek naar alle mogelijke informatie over Ried. U kunt ons bereiken via de mail: oudried@live.nl

Postadres: Sjoukje Hibma
                  De Rombade 9
                  8811 HT Ried
                  tel:0517-269494

Die bewust 17de februari hingen de ramen van de bakkerswinkel/postagentschap aan de Hoofdstraat vol met spandoeken. Rond half 5 verzamelden zich daar een kleine honderd dorpsbewoners. Onder hen veel ouderen die niet wilden dat er weer een voorziening uit het dorp zou verdwijnen. Om 5 uur stapten de boze Riedsters, tezamen met de blaaskapel, met spandoeken, koffie, broodjes en een actielied in de bus om het postkantoor in Franeker te bezetten (foto onder).
Maart 2019

1989 Ried voert actie tegen sluiting postagentschap 1989
Per 1 januari 1989 werd het staatsbedrijf PTT  geprivatiseerd, dus een zelfstandig bedrijf met commerciële instelling en met het oogmerk om winst te maken. Bedrijfsonderdelen die niet rendabel genoeg waren werden afgestoten.
Dit betekende dat 35 postagentschappen in heel Nederland voor sluiting in aanmerking kwamen. Een daarvan was het postagentschap in Ried, gevestigd in de bakkerswinkel van Jannie Travaille-Leistra, sinds 4 jaar houdster van het postagentschap.
De ingangsdatum voor deze maatregel zou per 1 maart 1989 zijn. Natuurlijk stuitte deze bezuiniging de Riedsters tegen de borst. Ook het gemeentebestuur van Franekeradeel verzette zich tegen de sluiting van ons postagentschap. Er was geen overleg geweest tussen de PTT en de gemeente, die vond dat de sluiting haaks stond op hun streven de leefbaarheid in de kleine kernen te vergroten. Ondanks hun pogingen om het agentschap in stand te houden bleef de PTT bij haar standpunt.
In de ledenvergadering van dorpsbelang op dinsdagavond 31 januari werd bekeken of er actiebereidheid was om te protesteren tegen de sluiting. In de vergadering werd besloten om op vrijdagavond 17 februari tussen 17.00 en 20.30 als protestactie het postkantoor in Franeker te bezetten.Voor klanten, die het postkantoor wilden bezoeken en om in de stad uit te delen aan het winkelend publiek, waren pamfletten gemaakt met de kreet: 'Rie is lulk op de PTT!' Hierop was een uitleg gegeven van de reden van de bezetting van het postkantoor.
Fragment van de tekst op het pamflet: Vandaar dat wij uit protest vanaf 5 uur het Franeker postkantoor bezet houden. Het is een mensvriendelijke actie en daarom neemt Ried de service van de PTT op deze avond over. Vanaf 5 uur tot half 9 kunt u voor a uw handelingen op het nu nog bestaande agentschap aan de Hoofdstraat in Ried terecht. U ervaart dan meteen wat de Riedsters te wachten staat indien de sluiting wordt doorgezet.
Met excuses voor het ongemak, rekenen wij toch op uw begrip voor onze actie. Stêd en lân foarmje dochs ien bân!!!!
Om aandacht voor deze actie te vragen was de pers uitgenodigd en ook de Franeker postdirecteur Jan Schijf. Hij ontnam de Riedster direct alle hoop omtrent een positief resultaat van de actie, ook als de zaak bij de hoogste bazen in Groningen zou worden aangekaart.
In het bezette Franeker postkantoor heeft directeur Jan Schijf (links) zojuist de verklaring ontvangen van de woordvoerder van Dorpsbelang Ried met v.l.n.r. Piet Stellingwerf, Henk Oosterlaar en Pieta Haitsma. De bezetting werd na het gesprek met dhr. Schijf opgeheven.
Het postagentschap in Ried was niet het enige wat met ingang van 1 maart 1989 moest sluiten, ook de inwoners van Achlum, Pingjum, Exmorra, Parrega en Tsjerkwerd werden met sluiting van hun postkantoor geconfronteerd.
Met de sluiting kwam er een einde aan een periode van 80 jaar waarin Ried z'n eigen postkantoor had. In 1908 was de aanvraag voor een hulppostkantoor gehonoreerd. Nu moet men zich daar niet te veel bij voorstellen, postbode Hendrikus Spoor had gewoon een postkantoortje aan huis (van 1910-1919 Pastorielaan 7 en van 1919-1928 Kerkepad 4). Tjerk Tinga was daarna 10 jaar lang postbode met hulppostkantoor thuis aan de Nieuweweg 16. Johannes Algra, die in 1940 postbode werd en op de hoek Hoofdstraat/Pastorielaan woonde, runde naast hun manufacturenzaak ook het postkantoor. Nadat de fam. Algra in 1958 naar Arum verhuisde nam Trijntje 'Post' Meijer het postkantoor over tot het postagentschap in 1966 een plekje kreeg in de winkel van Aebe en Tiete Stienstra.

Stichting Oud Ried