Schoolreisje 1980.

Terug naar index.
Boven v.l.n.r.: Cor Meijer, Tjisse Vlaskamp, Simon Vellinga, Folkert v.d. Wal, Foppe Visser en Sjoerd Vlaskamp.
 
Voor: Frans Visser, Koos Reitsma, Tjeerd v.d. Ploeg, Wieger Meijer en Haye Meijer.
 
 
Februari 2024
 
Bovenstaand foto is recent in ons bezit gekomen hij stamt uit 1942 en er is op geschreven: “De Trots van Ried”. Hierdoor werden we wel nieuwsgierig naar wat er met deze jeugdige kaatsers van “Klaas Mug” was gebeurd. Gelukkig zijn we in het bezit van de oude notulenboeken van de vereniging en in het Jaarverslag van 1942 stond het volgende opgetekend:
 
De prestaties van onze kaatsers waren dit jaar weer bijzonder succesvol; vooral wat de jongeren betreft die waren het, die ervoor zorgden dat “Klaas Mug” dikwijls in de sportuitslagen werd genoemd. Op de bondswedstrijd waren het Klaas Pekel, Foppe Visser en Wiebe v.d. Ploeg die in de 2e omloop tegen Berlikum verloren. Op de Franekeradeelpartij kwam één van onze parturen om de prijzen in aanmerking, en toen op de meest eervolle wijze verloren tegen het sterke partuur uit Peins.
Op de verschillende Juniores partijen waren het Foppe Visser, Folkert v.d. Wal en Sjoerd Vlaskamp die twee 1e prijzen wisten te bemachtigen. n.m.l. te Achlum en Leeuwarden en tevens een 3de prijs, ze volgden op Leeuwarden die kampioen werd. Gezien dat Foppe en Folkert voor het eerst aan deze partijen mochten deelnemen, mogen wij verwachten dat ze het dit jaar nog eens extra zullen proberen, wij hopen dat ze er de gelegenheid voor krijgen, om hun naam en die van onze vereeniging weer veel eer aan te doen.
Wat het jongens partuur Tjisse Vlaskamp, cor Meijer en Simon Vellinga betreft, die hebben ook niet minder gepresteerd. De eerste partij te Wier gaf veel moed, direct de eerste prijs en in Huizem weer een 1e prijs; waren ze wat te overmoedig geworden? Bijna op alle partijen kwamen ze om de prijzen in aanmerking, nogmaals gelukte het te Holwerd den 1e prijs te halen, maar de 4e keer bleef uit.
Leeuwarden was het, die dat wel gelukte en daardoor de kampioen werd. Wat de punten betrof stonden ze boven aan met drie 1e en vier 2de en een derde prijs of 18 punten, terwijl Leeuwarden met vier 1e en een 2e prijs niet meer dan 14 punten verkreeg. Het is dus een zeer roemvol jaar voor onze jonge kaatsers geweest.
Ook wil ik niet vergeten de schooljongens Tjeerd v.d. Ploeg, Koos Reitsma en Jaap Kingma, die te Hitzum de Franekeradeel partij wonnen. Ik wil eindigen met de wensch dat wat de kaatssport betreft 1943 een weerspiegeling mag worden van de beide voorgaande jaren.
 
Aldus de secretaris J. Algra
 
Wat dhr. Algra niet kon weten dat in 1943 overal de groote kaatspartijen werden afgelast ten gevolge van een besluit van de Buitengewone algemeene vergadering op 6 Juni te Leeuwarden. Toegestaan werd om de ledenkaatspartijen wel te houden.