22 1965

Datum:1965 Onderwerp: Schoolfoto
Toneelopvoering in het café.
Voor: Joute Bouma, Sjoukje v/d Ploeg, Coby Gjaltema, Dieuwke
Fokkema, Eke Bonnema, Jetty Draaisma.
Staand: Griet Meijer, Atsje Boomsma, Ale v/d Ploeg, Marten
Ploegsma, Janke Visser, Rens Boomsma, Kees Hibma, Haaije
Andringa, Jeltsje Hiemstra, Willemien Eding, Joke Eding,
Achter Janke staat Jantje Dijkstra, andere 4 onbekend.

Comments

Add a comment

No comments yet. Be the first to comment!

  •  

Photo info

Popular tags