12-1955

Datum:1954 Onderwerp: Schoolreisje

Boven: Anne Meijer, meester Kunnen, juf Kunnen, Piet de Jong,
Klaas de Kroon, Cornelis de Kroon, meester Santema.

2e rij: Anneke v/d Ploeg, Alie Binnema, Foekje Dijkstra, Hilly
Smeding, Tjikke Zijlstra, Tjitske Miedema, Dina Groen, Teakje
Fokkema, Floris Visser, Tineke Boomsma, Durk Bronger,
Juf Metje v Zandbergen, juf Santema.
3e rij: Piet Boomsma, Liesbeth Tilstra, Janke de Kroon, Anneke
Wieringa, Reinder de Jong, Rients Saakstra, Melle Kingma,
Antje Bergsma, Johanna Wierda, Jetty de Boer, Atje van Wijk.
Voor: Kees Meijer, Klaas Visser, Jelle Posthumus, Jappie Saakstra,
Sierk Dijkstra, Douwe Elting, Dries Uldriks, Engbert v Zandbergen,
Jaike Fokkema, Geertje Visser, Lenie Herrema.

Comments

Add a comment

No comments yet. Be the first to comment!

  •  

Photo info

Popular tags