3. Kleuterschool 1963

Achterste drie: Klaas Zantema, Wim Seepma, Bertus Plantinga.
Drie daarvoor: Haaije Andringa, Joute Bouma, Wiebe Bierma en juf Oosterveld.
Staande rij: Keimpe Kooistra, Joke Eding, Hiltje Bergsma, Bettie Travaille, Willy
Wiersma, Wim Groen, Nanning Leyendekker, Aagje Fennema, Jetske Anema, Roelof
Lettinga en onb.
Rij op knieёn: Luitzen Kooistra, Arnold Draaisma, Henk Sloots, onb. en Pier Scheen
Voorste rij: Anna-Reintsje Posset, Kees Hibma, onb., Sippy Bonnema, Anneke
Siderius, Lourens Herrema, Nienke Stienstra en Griet Scheen.

Comments

Add a comment

No comments yet. Be the first to comment!

  •  

Photo info

Popular tags