1. Kleuterschool 1960

Achterste rij: Luitzen Kooistra (B), Jan Plantinga (D), Marjan Uildriks, onb, onb, juf De Groot.

Tweede rij: Jeltje Hiemstra, Jantje Dijkstra, Baukje Hofman (D), Ant Lettinga(D), Maartje Kooistra(D),
Meisje Ytsma (Kl.A), Ale v.d. Ploeg, onb., Jan Miedema
Derde rij: Piet Buwalda (D), Johannes Scheen, onb., Albert Wiersma, Janke Visser, Hinke ? (D),
Eke Bonnema (Kl. A.) Willie Hiemstra (D), Jetty Draaisma.
Voorste rij: Coby Gjaltema, Sjoukje v.d. Ploeg, Beert Smit (D), Marten Ploegsma, Dieuwke Fokkema,
Folkert de Groot (B), Roelie Wiersma.

Comments

Add a comment

No comments yet. Be the first to comment!

  •  

Photo info

Popular tags