98. Lagereschool ca 1950 ?

Boven: Meester Dijkstra, Frits Dokter,meester Baarda, Klaas de Kroon,
Piet de Jong, juf Baarda, Griet v/d Ploeg.
2e rij: Piet Stellingwerf, Simon v Wijk, Beitske Bakker, Miettie Bringer, Harm
de Kroon, Wikje Meijer, Dukke v/d Ploeg, Corrie Dokter, Tineke Boomsma,
Aaltje Giesing.
3e rij: Piet Zijlstra, Klaas Baarda, Jaike de Boer, Tiete Dijkstra, Siet de Boer,
Ytje v/d Ploeg, Akke Dijkstra, Eeltje Miedema, Piet Groen, Jaap Baarda,
Tinek Sminia, Piet Hiemstra, handwerkjuf.
Voor: Harry de Kroon, Tjitske Miedema, Jelle Posthumus, Annek Kingma,
Eddy Sminia, Dirk Bronger, Johannes de Vries, Anneke Kingma, Eddy Sminia,
Johanna Dijkstra, Jasper Wierda, Sietse Zijlstra.

Comments

Add a comment

No comments yet. Be the first to comment!

  •  

Photo info

Popular tags