17

Boven: Maaike Wielenga, Pytsje Dijkstra, Klaske Rypma, Reintsje
Wetterauw, Pytsje van der Veer.
2e rij: meester Schaafsma, Anne Tilstra, Durk Groen, Jan Dijkstra,
Keimpe van der Veer, Sytze Nammensma, Jan Tanja en Hinke
Rinsma.
3e rij: Ruurdtje Helffrich, Tiete Helffrich, Jelle van Zandbergen,
Ynze de Kroon, Sjoerdje Fongers, Elisabeth Sytsma, Klaske Visser,
Johanna Schaafsma, Hinke Rinsma.
4e rij: Arjen Wielenga, onbekend (famke uit Boer), Ytsje Dijkstra,
Pytsje van der Woude, Hermanus (Floris) Visser.
Voor: Cornelis de Kroon, Jelle Dijkstra, Broer Feenstra, Rienk
Schaafsma, Klaas Sytsma en Hans Fongers.

Comments

Add a comment

No comments yet. Be the first to comment!

  •  

Photo info

Popular tags